Vattentjänstlagen 9 §

navigera minfältet

Jag tänkte nu ge mig på att börja redovisa mitt besök i minfältet som omfattar 9 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Det är samma juridiska minfält som familjen Solvarm gav sig in på 2017-08-13 när de skrev till vår kära Vänersborgs kommun med sin begäran att verksamhetsområdet som omfattade deras fastighet skulle inskränkas. Väl här kan vi vinka till Svenska Statens representanter som just nu är lite vilse i ett intilliggande minfält som omfattar 6 § LAV. De gick in i maj 2017 och skulle ha kommit ut i slutet av februari 2018 men ser nu ut att vara fast där fram till den 31 maj 2018.

Vad säger då 9 § LAV?

Enligt 9 § LAV, får ett befintligt verksamhetsområde inskränkas om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 § samma lag, så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om den aktuella fastigheten eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Vad sade kommunen i frågan?

Svaret finns självklart i kommunens tjänsteskrivelsen och jag citerar det mest relevanta del av svaret

Statens va-nämnd har i avgörande den 13 december 2013, BVa 99, anfört följande.
Bestämmelsen i 9 § vattentjänstlagen tar sikte på situationer då kommunens
utbyggnadskrav enligt 6 § samma lag uppenbart inte är uppfyllda, jfr prop. 2005/06:78
s. 137. Det kan exempelvis handla om att ett fastställt verksamhetsområde inte
motsvarat framtida förväntningar om ytterligare bebyggelse eller då ett
verksamhetsområde endast avser ett fåtal fastigheter. Bestämmelsen i 9 § ger kommunen möjlighet, då förutsättningarna för detta är uppfyllda, att inskränka
verksamhetsområdet. Varken bestämmelsens utformning eller förarbetena till
vattentjänstlagen ger stöd för att en fastighetsägare med åberopande av 9 § skulle kunna
föra talan om inskränkning av ett av kommunen beslutat verksamhetsområdet.
Av praxis följer således att en enskild fastighetsägare inte är behörig att initiera en
inskränkning enligt 9 § LAV av ett befintligt verksamhetsområde. Sådan möjlighet är
förbehållen huvudmannen för en allmän va-anläggning. Begäran såvitt avser
inskränkning ska därför avvisas, dvs. inte prövas i sak.

Kommunens svar läses som väl underbyggd och hade jag bara haft detta som underlag att fatta beslut på hade jag kanske även delat nämndens ordförandes bedömning att underlaget var bra. Men jag nöjde mig inte med detta underlag då jag ställde en fråga till mig själv på min kammare – är det rimligt att LAV hade som sin mening att en begäran som familjen Solvarms skulle behandlas såsom kommunens tjänstemän resonerade?

Jag utvecklar vad jag kom fram till i nästa blogg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s